Kurumumuzda MEB onaylı Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı uygulanmaktadır. Bu program ile engelli bireyler fiziksel ihtiyaçlarına göre desteklenmektedir. Bu süreçte kaba motor ve ince motor kas gelişimlerine yönelik, disiplinlerarası iş birliği ile en kaliteli eğitimi vermek amaçlanmıştır.

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programından Yaralanabilecek Gruplar
Serebral palsi’nin tüm tipleri (spastik, diskinetik, hipotonik, ataksik tip)
Merkezi sinir sistemini etkileyen dejeneratıf, metabolik ve genetik kökenli hastalıklar. (MS, ALS, HMSN, SMA… vs.)
Mental motor retardasyon (MMR)
Doğuştan kol felci (Brachial Plexus)
Omurilik kapanmama defektleri (spina bifida)
Doğuştan kas hastalıkları (Musküer distrofiler)
Travmatik nedenli merkezi sinir sistemi yaralanmaları (Omurilik felci)
Süreğen hastalıklardan kaynaklanan motor gelişim gerilikleri
Down sendromu, Angelman Sendromu, Cri Du Chat Sendromu vb. genetik farklılıklar
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
bir kişinin yaralanma, hastalık veya engellilik sonrasında kaybettiği hareket ve fonksiyon kabiliyetini iyileştirmeye yardımcı olur. Fizik tedavide amaç bireyin maksimum bağımsızlığını sağlamaktır.

Fizyoterapistlerin Görevleri ve İş Tanımı
Fizyoterapistleri ise, hareket ve egzersiz tedavisi, manuel terapi, eğitim gibi fizyoterapi yöntemleri ile yaralanma, hastalık veya engellilikten etkilenen insanları tedavi eden, dört yıllık fakülte mezunu, sağlık meslek mensuplarıdır.

Fizyoterapide erken tanı ve ayrıntılı değerlendirme çok önemlidir.

Pediatrik Tanı Grupları Nelerdir?
Serebral palsi
Muskuler distrofiler
Konjenital (doğuştan) muskuler tortikollis
Brakial pleksus (kol felci)
Pediatrik spinal kord yaralanmaları
Pediatrik spinal patolojiler (skolyoz,kifoz)
Spina bifida,
Down sendromu
Serebral Palsi Nedir?
SP, gelişmekte olan infant beyninin herhangi bir nedenden kaynaklanan (doğum öncesi, sırası veya sonrasında) lezyonuna bağlı gelişen , ilerleyici olmayan , motor performanstaki bozukluklarla ilişkili aktivite ve katılım kısıtlılıklarına neden olan nörogelişimsel hastalığıdır. Beynin etkilenim bölgesine göre görülecek hastalık tablosu belirlenir.

Serebral Palsi Tipleri Nelerdir?
Spastik
Diskinetik
Hipotonik
Ataksik tip
Serebral Palside Görülen Problemler
SP, ilerleyici olmamakla birlikte kas iskelet sistemindeki bozukluklar ilerleyicidir. Öncelikli olarak ekstremiteler (kol ve bacaklar) ve gövdeyi etkiler. İstemli motor hareket kaybı ve postür bozukluğu öncelikli problemler olmakla birlikte , ikincil olarak duyusal problemler , oral-motor fonksiyon kayıpları, beslenme problemleri, salya, ağrı, uyku problemleri, nöbet, konuşma güçlükleri, zeka problemleri, işitme ve görme problemleri de görülebilir.

Muskuler Distrofiler
İskelet kaslarındaki ilerleyici zayıflık ve harabiyetle karakterize genetik bir grup hastalığın genel adıdır.

Muskuler distrofilerin birçok çeşidi olmakla birlikte en çok görülenler; Duchenne muskuler distrofi (DMD) ve Becker muskuler distrofi (BMD)’ dir.

Konjenital (Doğuştan) Muskuler Tortikollis
Tortikollis kelimesi ‘’bükük boyun’’ manasına gelir. Çocuklarda tortikollis başın tilti ve rotasyonel deformitelerinin farkli dereceleri ile karakterize birçok nedene ve klinik özelliğe sahiptir.

Brakial Pleksus (Kol Felci)
Brakial pleksus , boynun her iki yanında yer alan, üst ekstremitenin motor ve sensoriyel fonksiyonunu sağlayan, periferik sinir ağıdır. Komplike bir anatomiye sahip olması, yaralanma sonrası tanı ve tedaviyi güçleştirir. Brakial pleksus yaralanmaları, yeni doğanlarda ve çocuklarda görülen, hayat boyu süren çok uzun süre takip ve rehabilitasyon gerektiren bir sakatlanmadır. Brakial pleksus yaralanmaları bir sinir zedelenmesidir. Bu yaralanmaların çoğu doğum sırasında omuz ve boyunda ki sıkışmalardan kaynaklanmaktadır. Özellikle iri doğan bebeklerde daha sık görülür.

Tedavi konservatif, cerrahi ve geç dönem tedavisi olmak üzere 3 ana başlıkta toplanabilir. Konservatif tedavide amaç gelişimin desteklenmesi, eklem sertliklerinin ve kontraktürlerin önlenerek spontan sinir iyileşmesi için uygun şartların sağlanmasıdır.Bunun için fizyoterapi ve rehabilitasyon oldukça önemlidir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulamaları Nelerdir?
Aktif hareket
Normal eklem hareketi
Duyusal farkındalık
Pozisyonlama ve splintleme
Diğer tedaviler ( zorunlu kullanım terapisi, duyu bütünleme eğitimi, bantlama teknikleri, nöromuskuler elektrik stimülasyonu, botoks uygulamaları )
Pediatrik Spinal Patolojiler
SKOLYOZ: Vertebradaki (omurga) lateral sapma ile buna eşlik eden vertebral rotasyonu içeren omurganın üç boyutlu yapısal deformitesidir. 3 tipe ayrılır;

Konjenital
Sendromik
İdiopatik
Skolyozda Tedavi Yöntemleri
Egzersiz uygulamaları
Korseleme
Manuel terapi
Elektroterapi
Cerrahi tedavi
Spina Bifida Nedir?
Spina bifida, embriyojenik yaşamda omurilik yapısının oluşumu sırasında meydana gelen bir hata sonucunda gelişen kapanma defekti olarak bilinir.

Spina bifida da meydana gelen anormallikler deri, kemik, meninks ve nöral dokuyla birliktedir. Eğer sadece deri, kemik ve dural meninksleri içeriyorsa meningosel olarak adlandırılır. Bu durum nadirdir kıllanma veya doğum lekesi şeklinde görülür. Spinal kord etkilenimi varsa myelomeningosel olarak adrandırılır. En çok görülen tipidir.

Spina Bifidalı Çocuklarda En Çok Görülen Problemler
Spinal deformiteler( skolyoz)
Osteoporoz
Duyu bozuklukları
Kognitif bozukluklar
Spastisite
Nörojenik mesane ve nörojenik bağırsak
Obesite
Epilepsi
DOWN SENDROMU NEDİR?
En sık rastlanan otozomal bozukluklardan olup, genetik bir farklılık sonucu ortaya çıkan ve çocuğun birçok alanda farklı olmasına ve gelişim geriliği göstermesine sebep olan klinik bir tablodur. DS’li bebeklerde 21.kromozomdan 3 adet vardır. Dolayısıyla sahip oldukları gen sayısı 46 yerine 47 adettir. Down sendromu nedir sorusuna daha geniş bir cevap bulabileceğiniz ”down sendromu nedir” blog yazımızı okuyabilirsiniz.

Down Sendromunda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Fizyoterapistin hedefi çocuğun en iyi hareket paternini kullanmasını öğretmektir. Çocuğun pozisyonları ve hareketleri kadar bunların kalitesi de önemlidir. DS’li çocuklarda fizyoterapinin amaçları şunlardır;

Postural kontrolün kazanılması( stabilite, postür ve denge)
Motor yeteneklerin kazanımı
Kaba ve ince motor hareketlerin kalitesinin artırılması
Duyusal bütünlüğün sağlanması
Kas gücü ve enduransın arttırılması
Deformitelerin önlenmesi
Günlük yaşam bağımsızlığının kazandırılması
Yaşam kalitesinin artırılması